Czym jest InfraCrete | Infracrete

“Dzięki właściwością InfraCrete, podbudowa pod nawierzchnie oraz podłoże zostają trwale zabezpieczone przed erozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego, zapewniając jednocześnie wysoką nośność oraz dużą elastyczność”

InfraCrete jest środkiem jono-wymiennym gdyż aktywizuje proces wymiany jonowej. InfraCrete ma sypką konsystencję. W jego skład wchodzą rożne zasady i związki zasadowe a także złożone substancje wiążące. InfraCrete neutralizuje kwasy fulwonowe i karboksylowe zawarte w przeważającej ilości gruntów, wspomagając w ten sposób proces hydratacji cementu. Zachodzące podczas hydratacji cementu zmiany w jego strukturze, oraz powstanie nowych minerałów, prowadzi do znacznego wzrostu wytrzymałości na ściskanie, zwiększenia statycznego i dynamicznego modułu odkształcenia, wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie, a także powoduje wzrost mrozoodporności bez powstania pęknięć.

InfraCrete stosuje się jako dodatek do konwencjonalnego cementu używanego podczas stabilizacji gruntów. Ich mieszanina umożliwia stabilizację podłoża bez potrzeby wymiany gruntu. Prawie wszystkie rodzaje gruntów (z wyłączeniem torfu) mogą być szybko i bezpiecznie przekształcone w podłoże o nadzwyczaj wysokiej wytrzymałości, przy jednoczesnej redukcji lub całkowitej eliminacji warstwy wiążącej i nośnej podbudowy. W tym samym procesie, substancje szkodliwe dla środowiska mogą zostać trwale unieruchomione w stabilizowanej glebie. Po krótkim okresie czasu, powierzchnia stabilizowana przy pomocy dodatku InfraCrete przestaje absorbować wodę, co umożliwia przeprowadzenie dalszych prac budowlanych bez względu na warunki pogodowe.

W przeciwieństwie do tradycyjnej konstrukcji drogowej, InfraCrete umożliwia stosowanie materiałów rodzimych na miejscu przeznaczenia. Zastosowanie technologii InfraCrete, znacznie redukuje grubość górnych warstw konstrukcji drogowej, przy jednoczesnym wzroście grubości warstwy podłoża i części podbudowy. Podłoże stabilizowane przy użyciu InfraCrete charakteryzuje się od 5 do 8 krotnie większą nośnością, w porównaniu do stabilizacji przy pomocy konwencjonalnych metod. Ze względu na zwiększoną nośność i wytrzymałość nawierzchni stabilizowanej przy pomocy InfraCrete, grubość warstwy wiążącej lub/i ścieralnej może zostać zredukowana. Ponadto zastosowanie technologii InfraCrete w standardowych konstrukcjach nawierzchni drogowych, umożliwia dodatkowe zredukowanie grubości podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej lub też całkowitą ich eliminację. Prowadzenie inwestycji z wykorzystaniem innowacyjnego produktu InfraCrete, skutkuje oszczędnością czasu oraz redukcją nakładów finansowych, gwarantując jednocześnie uzyskanie efektu założonego w projekcie budowlanym.