Proces technologiczny | Infracrete

InfraCrete – innowacyjny proces w 6 krokach – szybka i tania technologia stabilizacji gruntów”

verarbeitung01 Etap 1: Przygotowanie powierzchni

 • Zabezpieczenie przejezdności
 • Osuszenie gruntu, jeżeli jest konieczne
 • Wymiana gruntu nie nadającego się do stabilizacji
 • Makroniwelacja i wstępne zagęszczenie terenu
 • Zapewnienie przejezdności terenu
 • Oznakowanie stabilizowanej powierzchni
 • Zabezpieczenie podziemnych instalacji

 

 verarbeitung02  Etap 2: Rozsiewanie środka wiążącego

 • Badania przydatności gruntu do stabilizacji
 • Wykonanie receptury
 • Załadunek środka wiążącego do rozsiewacza
 • Zapewnienie harmonijnych dostaw na plac budowy
 • Rozsiewanie środka wiążącego i nadzór nad procedurą

 

 verarbeitung03  Etap 3: Procedura mieszania

 • Mieszanie środka wiążącego (InfraCrete + cement) z gruntem rodzimym przy pomocy recyklerów, glebogryzarek i innych
 • Gdy wymagana głębokość frezowania przekracza 50cm, nadmiar gruntu jest usuwany, czasowo składowany, a następnie używany powtórnie

 

 verarbeitung04  Etap 4: Nawadnianie powierzchni

 • Nawadnianie warstwy nośnej przy zastosowaniu zestawu nawadniającego
 • Ciągłe dozowanie wody bez przerywania frezowania
 verarbeitung05  Etap 5: Zagęszczanie powierzchni

 • Osiągnięcie wymaganych rzędnych terenu
 • Dynamiczne lub/i statyczne zagęszczanie powierzchni
 • Końcowe profilowanie równiarką (sterowaną laserem), jeżeli jest to niezbędne
 • Końcowe zagęszczanie powierzchni

 

 verarbeitung06  Etap 6: Kontrola jakości

 • Obsługa geotechniczna: zastosowanie płyty statycznej lub/i dynamicznej zgodnie z normą
 • Pobranie próbek do badań laboratoryjnych
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, itp.